Transport drogowy: Komisja skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z systemem zezwoleń na przemieszczanie się po drogach określonymi samochodami ciężarowymi.
 
 
Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych. Polska ogranicza w szczególności swobodę przemieszczania się po jej sieci dróg niektórymi samochodami ciężarowymi, nawet jeżeli pojazdy te są zgodne z normami unijnymi.
 
 
Zgodnie z przepisami prawa polskiego, aby móc poruszać się po drogach drugorzędnych samochodami ciężarowymi o nacisku osi przekraczającym 8 lub 10 ton, należy uzyskać specjalne zezwolenie od właściwego zarządcy dróg. Konieczne jest to nawet w przypadku, gdy obciążenie tych samochodów jest zgodne z przepisami unijnymi, co powinno gwarantować prawo do poruszania się po tych drogach bez uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. Sytuacja ta dotyczy wielu pojazdów ciężarowych wykorzystywanych w transporcie na duże odległości.
 
 
W Polsce drogi są zarządzane przez różne organy administracji (gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne), konieczne może być zatem uzyskanie wielu zezwoleń na pojedynczy przejazd. Ponadto procedura uzyskania zezwolenia jest czasochłonna. Sytuacja ta prowadzi to znacznych obciążeń dla przewoźników i stanowi przeszkodę we właściwym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w sektorze transportu.
 
 
W lutym 2016 r. Komisja Europejska przesłała władzom polskim uzasadnioną opinię. Polska nie dostosowała jednak swoich przepisów do prawa unijnego, Komisja Europejska podjęła zatem decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.
 
 
Kontekst
W dyrektywie Rady 96/53/WE ustanowiono wspólne normy dotyczące ciężaru i wymiarów pojazdów drogowych określonej kategorii, takich jak pojazdy ciężarowe. Stosowanie różnych norm w poszczególnych państwach członkowskich mogłyby utrudnić ruch transgraniczny i miałoby niekorzystny wpływ na uczciwą konkurencję.
 
 
Na znacznej większości dróg Polska ogranicza dopuszczalną masę na oś do 10 ton lub 8 ton, to jest poniżej wartości 11,5 tony określonej w dyrektywie. Do wielu dużych miast, ośrodków przemysłowych i gospodarczych, platform logistycznych i gdyńskiego portu kontenerowego w Polsce można dotrzeć jedynie drogami, na których dopuszczono do ruchu jedynie pojazdy o małym nacisku osi. Ma to negatywny wpływ na sprawne funkcjonowanie transportu drogowego w Polsce.
 
 
Dodatkowe informacje:
Więcej informacji na temat uchybień zobowiązaniom państw członkowskich w dziedzinie mobilności i transportu w UE.
 
Więcej informacji na temat kluczowych decyzji w sprawie uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego podjętych w listopadzie – zob. pełny tekst notatki prasowej MEMO/16/3644.
 
Więcej informacji na temat ogólnej procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: zob. notatka prasowa MEMO/12/12 (oraz infografika).
 Polecane filmy