Staże zagraniczne: Komisja oferuje więcej długoterminowych praktyk w całej UE

Komisja Europejska rozpoczęła wypłacanie zaliczek na rzecz siedmiu projektów pilotażowych oferujących długoterminowe staże za granicą.

 

W ich ramach przetestowane zostaną staże trwające co najmniej sześć miesięcy. Celem tego działania jest promowanie dłuższych staży zagranicznych.

 

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: Z naszych doświadczeń wynika, że długoterminowe staże przyczyniają się – w dużo większym stopniu niż krótkie pobyty za granicą – do poprawy umiejętności społecznych, zawodowych i językowych. W przeciwieństwie do studentów uczestniczących w programach typu Erasmus, które trwają nawet rok, zdecydowana większość osób kształcących się i szkolących zawodowo spędza za granicą stosunkowo krótki okres. Dlatego próbujemy stworzyć więcej możliwości długotrwałej mobilności, co pozwoli na zwiększenie szans tych osób na rynku pracy. Dzięki tym projektom pilotażowym oraz naszej nowej inicjatywie ErasmusPro spodziewamy się, że do 2020 r. takie osoby skorzystają z nawet 50 tys. różnych ofert w zakresie długoterminowej mobilności.

 

Już teraz około 650 tys. uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego może skorzystać z finansowania w ramach programu Erasmus+, pozwalającego spędzić od 2 tygodni do 12 miesięcy na zagranicznym stażu. Pomimo korzyści płynących z długoterminowych staży, mniej niż 1 proc. osób spędza za granicą więcej niż 6 miesięcy. Dzięki tegorocznym projektom pilotażowym 238 praktykantów skorzysta z trwającego od 6 do 12 miesięcy stażu w innym państwie UE. Pozwoli to na określenie dobrych praktyk oraz problemów związanych z długoterminowymi stażami za granicą. Oprócz tego 100 praktykantów jest już zaangażowanych w podobne projekty finansowane przez Komisję w roku 2016. W ramach ogólnego celu poprawy długoterminowej mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo, w grudniu 2016 r. Komisja zaproponowała inicjatywę ErasmusPro. Jej realizacja rozpocznie się w 2018 r., a w jej ramach dodatkowe 50 tys. młodych osób spędzi od 3 do 12 miesięcy w innym państwie UE.

 

Wspomniane projekty pilotażowe i ErasmusPro stanowią pierwszy krok na drodze do stworzenia europejskich ram na rzecz długoterminowej mobilności praktykantów. Państwa członkowskie otrzymają konkretne wskazówki, aby ułatwić młodym ludziom rozwijanie umiejętności i zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, a jednocześnie wzmocnić poczucie obywatelstwa europejskiego dzięki doświadczeniu zdobytemu w innym kraju UE.

 

Kontekst

Do tej pory Komisja udzieliła znacznego wsparcia na rzecz mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo. W ramach programu Erasmus+ około 650 tys. uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego skorzysta z finansowania mającego na celu wsparcie zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą. Staże w ramach tego programu trwają od 2 tygodni do roku.

 

Komisja pragnie jednak zwiększyć ofertę długoterminowych staży zagranicznych i umożliwić uczniom i absolwentom zdobycie bogatszego doświadczenia dzięki możliwości odbycia znacznej części kształcenia w innym państwie Europy.

 

Płatności zaliczkowe na rzecz projektów pilotażowych są praktycznym przykładem takiego działania. Do tej pory Komisja uruchomiła dwa zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów pilotażowych (w latach 2016 i 2017). Dziewięć projektów otrzymało dotacje. Tegoroczne projekty prowadzone są przez sześć państw członkowskich (Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy), ale w sumie w partnerstwie uczestniczy 21 państw członkowskich. Oferowane są staże w różnych zawodach i sektorach, np. turystyce, cateringu, opiece zdrowotnej, handlu i logistyce, informatyce, marketingu, budownictwie, produkcji (metalu, elektroniki itd.) i rolnictwie. Doświadczenie zawodowe, osobiste i społeczne zdobyte podczas pobytu za granicą uzupełni i wzbogaci naukę we własnym kraju.

 

Wspomnianych siedem projektów pilotażowych na rok 2017 ma na celu:
  • ocenę popytu na rozwój długoterminowych międzynarodowych programów mobilności praktykantów oraz zdolności w tym zakresie;
  • określenie przeszkód dla mobilności długoterminowej;
  • określenie i rozpowszechnianie dobrych praktyk i czynników sukcesu długoterminowych praktyk zawodowych.

 

Projekty wybrane w 2017 r. będą realizowane do końca 2018 r./początku 2019 r.

 

W grudniu 2016 r. Komisja zaproponowała również inicjatywę ErasmusPro – część programu Erasmus+ zaprojektowaną specjalnie w celu wsparcia długoterminowych staży zagranicznych osób kształcących się i szkolących zawodowo. Celem tego działania jest zwiększenie długotrwałej mobilności tych osób. Realizacja programu ErasmusPro rozpocznie się w 2018 r. Umożliwi on dodatkowym 50 tys. młodych ludzi odbycie stażu zagranicznego trwającego od 3 do 12 miesięcy.

 

Więcej informacji

Marianne Thyssen na Twitterze i Facebooku

 Polecane filmy