Priorytety na Nowy Rok

Na swoim pierwszym spotkaniu w 2018 r. Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej przedyskutowało priorytety do zrealizowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zaliczono do nich:

  • dokończenie reformy Unii Gospodarczej i Walutowej,
  • bezpieczeństwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej,
  • przegląd unijnego systemu azylowego i przywrócenie działania porozumienia z Schengen na terenie całej Unii. 

Zwrócono również uwagę na konieczność dokończeniu tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz zacieśnianie współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich.

Obecnie Komisja Europejska zajmuje się 89 priorytetowymi działaniami, 29 zostało już zrealizowanych. Komisarze podczas noworocznego spotkania zastanawiali się, jak ustalić harmonogram pracy, aby wszystkie najważniejsze zadania mogły zostać dokończone do maja 2019 roku.

Debata orientacyjna podczas posiedzenia kolegium dotyczyła również przeglądu nowych projektów, jakie mają pojawić się w 2018 roku, a które złożą się na Mapę drogową w kierunku bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratycznej UE.

Podczas swoje pracy Komisja będzie chciała jak najczęściej odwoływać się do poczucia sprawiedliwości. Chodzi o pokazanie, że Europa może reagować w szybciej i bardziej zdecydowanie, w pełni wykorzystując możliwości jakie dają Traktaty oraz, że to właśnie UE oferuje najlepsze szanse i wyzwania.

Jednocześnie Komisja Junckera chce działać w sposób zbalansowany. Dlatego powołała do życia grupę zadaniową na potrzeby realizacji scenariusza „Robić mniej, ale efektywniej, jako efekt Białej księgi w sprawie przyszłości Europy oraz deklaracji przedstawionych w Orędziu o stanie Unii 2017. W skład grupy zadaniowej wejdą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz parlamentów narodowych. Jej celem będzie uzgodnienie rekomendacji dotyczących lepszego stosowania zasady subsydiarności i proporcjonalności oraz ustalenie obszarów działań, za które odpowiedzialność mogą wziąć kraje członkowskie.

Więcej informacji na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europeskiej w Polsce.Polecane filmy