Nabór wniosków do programu "Obywatele dla Europy"

Zapraszamy do lektury nowego „Przewodnika po programie na rok 2018!
Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej:

Agencja Wykonawcza EACEA udostępniła Przewodnik w języku angielskim, inne wersje językowe są w przygotowaniu.

Wybraliśmy dla Państwa NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W ZASADACH PROGRAMU „EUROPA DLA OBYWATELI” na rok 2018:

 • stawki ryczałtowe dla wszystkich działań zostały nieznacznie podwyższone – Ogólne zasady finansowania;
 • kryteria oceny jakościowej zostały w części przeformułowane – Kryteria przyznawania dotacji;
 • w ramach programu „Europa dla obywateli” mogą brać udział wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności TYLKO z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Macedonii;
 • w projektach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy nie mogą już brać udziału stowarzyszenia miast partnerskich;
 • w projektach Działania 2.1. Partnerstwo miast działania projektowe muszą odbywać się w jednym z krajów uczestniczących w projekcie;
 • w projektach Działania 2.2. Sieci miast w partnerstwie minimum czterech uprawnionych do udziału w programie państw muszą znaleźć się co najmniej dwa kraje członkowskie Unii Europejskiej;
 • projekty Działania 2.2. Sieci miast muszą odbywać się w różnych krajach uprawionych do udziału w programie;
 • w projektach Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego w partnerstwie minimum trzech uprawnionych do udziału w programie państw muszą znaleźć się co najmniej dwa kraje członkowskie Unii Europejskiej:
 • w przypadku projektów 2.1. Partnerstwo miast oraz 2.2. Sieci miast, w których instytucje samorządowe są reprezentowane przez organizacje nienastawione na zysk, Agencja Wykonawcza EACEA może zażądać dokumentu potwierdzającego ten fakt – należy takim dokumentem, potwierdzającym na dzień składania wniosku fakt występowania w imieniu jednostki samorządowej, dysponować;
 • Agencja Wykonawcza EACEA zapowiedziała nowe typy umów finansowych z beneficjentami programu – są w przygotowaniu;
 • projekt nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy finansowej o dofinansowaniu z programu „Europa dla obywateli” lub oficjalnym powiadomieniem o przyznaniu dofinansowania ze środków programu;
 • dofinansowane w programie „Europa dla obywateli” projekty Działania 2.1. nadal będą refundowane, natomiast dla projektów Pamięci o przeszłości Europy, Projektów społeczeństwa obywatelskiego oraz Sieci miast wysokość zaliczki na realizację projektu wahać się może od 40 do 60% kwoty przyznanego dofinansowania;
 • modyfikacji uległ dokument Oświadczenie reprezentanta prawnego / Declaration on Honour – zalecamy zwrócenie na to uwagi i niestosowanie w nowych wnioskach wcześniej przygotowanych dokumentów; brak ważnego, w tym ważnego na dany termin konkursu wniosków dokumentu, będzie skutkował odrzuceniem całego projektu ze względów formalnych.
 • Pomimo tego wykazu najważniejszych postanowień i zmian w zasadach programu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem Przewodnika po programie „Europa dla obywateli”.

 

Jednocześnie, serdecznie zachęcamy do przygotowywania projektów i składania wniosków o dofinansowanie z programu „Europa dla obywateli” na konkurs w terminie 1 marca 2018 – Agencja Wykonawcza EACEA ogłosiła już Zaproszenie do składania wniosków w programie „Europa dla obywateli” i otworzyła już konkurs wniosków na projekty w ramach programu „Europa dla obywateli” dla wszystkich czterech Działań w programie:

Komponent 1. Pamięć o przeszłości Europy – warunki konkursu, instrukcja dotycząca aplikowania, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku znajdują się:
konkurs 1 marca 2018 Pamięć o przeszłości Europy

Komponent 2. Partnerstwa miast – warunki konkursu, instrukcja dotycząca aplikowania, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku znajdują się:
konkurs 1 marca 2018 Partnerstwo miast

Komponent 2. Sieci miast – warunki konkursu, instrukcja dotycząca aplikowania, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku znajdują się:
konkurs 1 marca 2018 Sieci miast

Komponent 2. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – warunki konkursu, instrukcja dotycząca aplikowania, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku znajdują się:
konkurs 1 marca 2018 Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Termin złożenia wniosku upływa 1 marca 2018 o godzinie 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

 Polecane filmy