STAŻ W EUROPEJSKIM TRYBUNALE OBRACHUNKOWYM

Europejski Trybunał Obrachunkowy organizuje trzy sesje szkoleniowe rocznie w obszarach związanych z jego pracą. Staże są przyznawane na maksymalnie trzy, cztery lub pięć miesięcy. Mogą być wynagradzane (1120 EUR / miesiąc) lub nie, w zależności od dostępnych środków budżetowych.

 
Trzy sesje są organizowane każdego roku z następującymi datami rozpoczęcia: 
- 1 lutego,
- 1 maja,
- 1 września.
 
Aby kwalifikować się do odbycia stażu, kandydat musi:

- być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadków, w których organ powołujący przyznał odstępstwo;
- posiadać uznany dyplom na poziomie uniwersyteckim dający dostęp do grupy funkcyjnej AD (*) zgodnie z definicją zawartą w regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej albo ukończyć co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich w dziedzinie będącej przedmiotem zainteresowania Trybunału;
- chcieć uzyskać praktyczne szkolenie związane z jednym z obszarów działalności Trybunału Obrachunkowego;
- stwierdzić, że nie korzystał jeszcze ze stażu w żadnej instytucji lub organach UE;
- stwierdzić, że posiada gruntowną znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej oraz zadowalającą znajomość co najmniej jednego innego oficjalnego języka Unii Europejskiej.


Wybrani kandydaci muszą złożyć oświadczenie, że nigdy nie zostali skazani lub uznani za winnego popełnienia przestępstwa określonego w służbie cywilnej przez ich władze krajowe oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że są zdolni fizycznie do wykonywania swoich zadań.
  
Przed złożeniem wniosku zwróć uwagę na następujące ważne informacje : 
- Ze względu na dużą liczbę wniosków nie odpowiadamy na poszczególne wnioski.
- Przetwarzane będą tylko aplikacje on-line. Niezamówione aplikacje lub CV wysłane pocztą, faksem lub e-mailem nie będą akceptowane.
- Dział zasobów ludzkich ETO skontaktuje się wyłączie z wybranymi kandydatami.
 

Aplikacja na sesję we wrześniu 2018 r. rozpoczęła się 01 kwietnia 2018 roku i potrwa do 31 maja 2018 roku.

 

(*) Poziom wykształcenia, który odpowiada ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata poświadczonym dyplomem.

Więcej informacji:

- Aplikacja stażowa 

 

Powiązane linki:

Staże w UE                           
EPSO                          
Szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności zatrudniania stażystów Polecane filmy