Rola: Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i      budżetowe

Skład: 751 posłów 

Przewodniczący: Martin Schulz

Rok ustanowienia: 1952 – jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; 1962 – jako  Parlament Europejski; pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. 

Siedziba: Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia), Luksemburg

 

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje:

Funkcja ustawodawcza

 • uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej;
 • podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych;
 • podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej;
 • bada roczny plan prac Komisji i występuje do Komisji o przedłożenie wniosków ustawodawczych.

Funkcja nadzorcza

 • sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi;
 • wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji; może uchwalić „wotum nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji;
 • udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu;
 • rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje śledcze;
 • omawia kwestie dotyczące polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym;
 • kieruje zapytania do Komisji i Rady;
 • monitoruje wybory.

Funkcja budżetowa

 • wraz z Radą ustanawia budżet Unii Europejskiej;
 • zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe.

 

Skład

Liczba posłów do Parlamentu Europejskiego z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Zastosowanie ma zasada degresywnej proporcjonalności: żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do Parlamentu Europejskiego, a całkowita liczba posłów nie może przekroczyć 751 (750 plus przewodniczący). Posłowie zasiadają w PE nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.

Przewodniczący reprezentuje Parlament w relacjach z pozostałymi instytucjami UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Przewodniczący ma ostatnie słowo w sprawie budżetu.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Województwa Pomorskiego: 

Oficjalna strona internetowa: Parlament Europejski

 

Pobierz prezentacjęPolecane filmy