Komisja Europejska

   

 • Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
 • Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
 • Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
 • Rok ustanowienia: 1958
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Komisja Europejska

Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

 
Czym zajmuje się Komisja?

Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych

Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :

 • chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się skutecznie na szczeblu krajowym
 • gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych

 • Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
 • Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
 • Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego

 • Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich państwach członkowskich.

Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej

 • KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy humanitarnej.
 • W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

 Polecane filmy