Europejski Bank Centralny

 • Rola: EBC zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE.

 • Prezes: Mario Draghi

 • Członkowie: Prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw UE

 • Rok ustanowienia: 1998

 • Siedziba: Frankfurt nad Menem (Niemcy)

 • Strona internetowa: Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny (EBC) zarządza euro oraz ustala ramy polityki gospodarczej i pieniężnej UE i ją realizuje. Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen i tym samym wspieranie zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Czym zajmuje się EBC?

 • EBC ustala stopy procentoweEN••• dla pożyczek udzielanych bankom komercyjnym w krajach strefy euro, a tym samym wpływa na podaż pieniądza i inflację.

 • Zarządza rezerwami walutowymi strefy euro oraz sprzedażą lub zakupem walut, aby utrzymać równowagę kursów wymiany.

 • Pomaga organom krajowym w sprawowaniu odpowiedniego nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi oraz w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

 • Zapewnia bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego.

 • Zezwala krajom strefy euro na emisję banknotów euro.

 • Monitoruje trendy cenowe i ocenia związane z nimi ryzyko dla stabilności cen.

Pełna lista zadań EBC

Skład

Prezes EBC reprezentuje bank na spotkaniach wysokiego szczebla w ramach UE i na poziomie międzynarodowym. Europejski Bank Centralny posiada trzy organy decyzyjne:

 • Rada Prezesów – główny organ decyzyjny.
  W jej skład wchodzą Zarząd (zob. poniżej) i prezesi banków centralnych krajów strefy euro.

 • Zarząd – nadzoruje bieżące zarządzanie EBC.
  Składa się z prezesa, wiceprezesa oraz czterech innych członków mianowanych na ośmioletnią kadencję przez szefów państw strefy euro.

 • Rada Ogólna – wspomaga działania koordynacyjne i doradcze EBC.
  W jej skład wchodzą prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw UE.

W jaki sposób działa EBC?

EBC współpracuje z krajowymi bankami centralnymi wszystkich państw UE. Wszystkie one tworzą Europejski System Banków Centralnych.

EBC koordynuje współpracę między bankami centralnymi w strefie euro. Współpracę tą określa się mianem „Eurosystemu”.

Zadania organów zarządzających:

 • Rada Prezesów – dokonuje oceny rozwoju sytuacji ekonomicznej i pieniężnej, wytycza politykę pieniężną strefy euro i ustala stopy procentowe, po których banki komercyjne mogą uzyskać pożyczki z EBC.

 • Zarząd – odpowiada za wdrażanie polityki pieniężnej, bieżącą działalność banku, przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów, a także za wykonywanie pewnych kompetencji przekazanych mu przez Radę Prezesów.Polecane filmy